14 jul. 2008

ולפעמים אנחנו זרים ובודדים עם כל האהבה
היא לבדה היא בטח כמו קבצן בפתח זקוקה לנדבה
אם בשמה תצליחי להציל אותנו
בידך אפקיד רוחי
בדמעות שאת בוכה
גם אני בוכה איתך
בדמעות שאת בוכה
גם אני בוכה איתך
ולפעמים אנחנו כלים ונשרפים בחום האהבה
והיא כהרף עין מוצאת לאן ללכת אף פעם לא תשבע
אם בשמה תתני לי להציל אותנו
אנסה בכל כוחי
Badmaot Sheat Boha

No hay comentarios.: